Ôn thi công chức
Ôn thi công chức Tổng hợp đề thi môn kiến thức chung, kiến thức chuyên ngành, anh văn, tin học ôn thi công chức trực tuyến
Ôn thi công chức

Trắc nghiệm và đáp án môn Tiếng Anh thi viên chức năm 2017 trình độ A1

: 30
: 30 phút
Chỉ các tài khoản thuộc nhóm Thành viên chính thức mới được cấp phép làm đề thi này.
Đề thi + đáp án tiếng anh thi viên chức năm 2017 trình độ A1

Hướng dẫn làm bài

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm:
 

1. Bạn cần đăng nhập để làm bài thi
2. Click vào nút Bắt đầu làm bài để tiến hành làm bài thi
3. Ở mỗi câu hỏi, chọn đáp án đúng
4. Hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự thu bài. Bạn có thể nộp bài trước khi thời gian kết thúc bằng cách nhấn nút Nộp bài

Câu hỏi 1: What’s your _________ season?

Câu hỏi 2: _________ going to the beach on Sunday?

Câu hỏi 3: I often _________ up late on Sundays.

Câu hỏi 4: How _________ coffee do you drink?

Câu hỏi 5: Can you _________ the noise?

Câu hỏi 6: He _________ breakfast every morning.

Câu hỏi 7: I _________ by bus every day.

Câu hỏi 8: Can you _________ the guitar?

Câu hỏi 9: We _________ a house in Ho Chi Minh city.

Câu hỏi 10: A: Why don’t we go to the movies tonight? B: __________________

Câu hỏi 11: When _________ Anna born? – in 1990.

Câu hỏi 12: She _________ work at half past four.

Câu hỏi 13: _________ do you live?

Câu hỏi 14: A: This is my new shirt. B: Wow! _________ color is pretty.

Câu hỏi 15: My exam is _________ Friday, June 23rd, 2017.

Câu hỏi 16: _________ time do you get up?

Câu hỏi 17: A: _________? B: I’m twenty-five.

Câu hỏi 18: He is _________ architect.

Câu hỏi 19: He’s from London. _________ name’s Graham.

Câu hỏi 20: A: What’s _________ address? B: I live at 33, Phan Ngoc Hien street, ward 5, Ca Mau city.

Câu hỏi 21: _________ parents are officials.

Câu hỏi 22: He’s going to _________ some photos.

Câu hỏi 23: I would like some rice. I’m _________.

Câu hỏi 24: We _________ shopping at the weekends.

Câu hỏi 25: A: _________ you like a cup of coffee? B: Yes, please

Câu hỏi 26: We _________ in Paris last year.

Câu hỏi 27: The offices closes _________ the evening.

Câu hỏi 28: I don’t have _________ free time. I work very hard.

Câu hỏi 29: My close friend has _________.

Câu hỏi 30: There _________ a table in the kitchen.

  Ý kiến bạn đọc

Đề thi mới hơn

Đề thi cũ hơn