Ôn thi công chức
Ôn thi công chức Tổng hợp đề thi môn kiến thức chung, kiến thức chuyên ngành, anh văn, tin học ôn thi công chức trực tuyến
Ôn thi công chức

Đề trắc nghiệm tiếng Anh trình độ A có đáp án (03)

: 25
: 20 phút
Chỉ các tài khoản thuộc nhóm Thành viên chính thức mới được cấp phép làm đề thi này.
Đề thi tiếng Anh trình độ A có đáp án

Hướng dẫn làm bài

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm:
 

1. Bạn cần đăng nhập để làm bài thi
2. Click vào nút Bắt đầu làm bài để tiến hành làm bài thi
3. Ở mỗi câu hỏi, chọn đáp án đúng
4. Hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự thu bài. Bạn có thể nộp bài trước khi thời gian kết thúc bằng cách nhấn nút Nộp bài

Câu hỏi 1: Do you like Greek food? Yes, ________.

Câu hỏi 2: He was ________ of all his money.

Câu hỏi 3: We know their address, but they don't know ________.

Câu hỏi 4: Frank ________ when he noticed a large packing case lying on the floor

Câu hỏi 5: Who are all ________ people?

Câu hỏi 6: What does he ________ for a living.

Câu hỏi 7: He ________ newspapers for ten years.

Câu hỏi 8: The doctor showed the new nurse ________ to do.

Câu hỏi 9: I’d rather be a millionaire. = ________

Câu hỏi 10: The murderer was ________ yesterday.

Câu hỏi 11: Frede came to the meeting but Charles ________.

Câu hỏi 12: They are all ________ ready for the party.

Câu hỏi 13: When do you go ________ bed?

Câu hỏi 14: Margaret as well as Jane ________ here since last week.

Câu hỏi 15: he oranges are ________.

Câu hỏi 16: This luggage is quite similar to ________.

Câu hỏi 17: Claude is ________.

Câu hỏi 18: No, thank you, I don’t ________ sugar in tea.

Câu hỏi 19: Don’t let your brothers ________ the present.

Câu hỏi 20: Under no circumstances ________ or exchanged.

Câu hỏi 21: I know somebody ________ can play the guitar.

Câu hỏi 22: Are you ready? ________.

Câu hỏi 23: I suggest that you should ________ them about their plans.

Câu hỏi 24: You look ________ in red!

Câu hỏi 25: Can you use ________ computer?

  Ý kiến bạn đọc

Đề thi mới hơn

Đề thi cũ hơn