Ôn thi công chức
Ôn thi công chức Tổng hợp đề thi môn kiến thức chung, kiến thức chuyên ngành, anh văn, tin học ôn thi công chức trực tuyến
Ôn thi công chức

Đề trắc nghiệm tiếng Anh trình độ A có đáp án (03)

: 25
: 20 phút
Chỉ các tài khoản thuộc nhóm Thành viên chính thức mới được cấp phép làm đề thi này.
Đề thi tiếng Anh trình độ A có đáp án

Hướng dẫn làm bài

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm:
 

1. Bạn cần đăng nhập để làm bài thi
2. Click vào nút Bắt đầu làm bài để tiến hành làm bài thi
3. Ở mỗi câu hỏi, chọn đáp án đúng
4. Hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự thu bài. Bạn có thể nộp bài trước khi thời gian kết thúc bằng cách nhấn nút Nộp bài

Câu hỏi 1: The murderer was ________ yesterday.

Câu hỏi 2: Are you ready? ________.

Câu hỏi 3: Don’t let your brothers ________ the present.

Câu hỏi 4: Can you use ________ computer?

Câu hỏi 5: They are all ________ ready for the party.

Câu hỏi 6: No, thank you, I don’t ________ sugar in tea.

Câu hỏi 7: This luggage is quite similar to ________.

Câu hỏi 8: He was ________ of all his money.

Câu hỏi 9: Claude is ________.

Câu hỏi 10: Under no circumstances ________ or exchanged.

Câu hỏi 11: he oranges are ________.

Câu hỏi 12: Do you like Greek food? Yes, ________.

Câu hỏi 13: I know somebody ________ can play the guitar.

Câu hỏi 14: The doctor showed the new nurse ________ to do.

Câu hỏi 15: Margaret as well as Jane ________ here since last week.

Câu hỏi 16: What does he ________ for a living.

Câu hỏi 17: Who are all ________ people?

Câu hỏi 18: We know their address, but they don't know ________.

Câu hỏi 19: You look ________ in red!

Câu hỏi 20: I suggest that you should ________ them about their plans.

Câu hỏi 21: Frank ________ when he noticed a large packing case lying on the floor

Câu hỏi 22: I’d rather be a millionaire. = ________

Câu hỏi 23: When do you go ________ bed?

Câu hỏi 24: Frede came to the meeting but Charles ________.

Câu hỏi 25: He ________ newspapers for ten years.

  Ý kiến bạn đọc

Đề thi mới hơn

Đề thi cũ hơn