Ôn thi công chức
Ôn thi công chức Tổng hợp đề thi môn kiến thức chung, kiến thức chuyên ngành, anh văn, tin học ôn thi công chức trực tuyến
Ôn thi công chức

Quảng Tri Thông báo tuyển dụng công chức

Thứ sáu - 24/01/2020 22:27
Thực hiện Quyết định số 3561/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng công chức vào làm việc tại các sở,...

Thực hiện Quyết định số 3561/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng công chức vào làm việc tại các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Quảng Trị năm 2019, Sở Nội vụ thông báo tuyển dụng công chức vào làm việc tại các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Quảng Trị theo chính sách thu hút, tạo nguồn từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ (theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ).

I. Số lượng chỉ tiêu và vị trí việc làm tuyển dụng công chức theo chính sách thu hút, tạo nguồn: Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 51 chỉ tiêu, gồm:
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 13 chỉ tiêu.

- 11 Kiểm lâm viên làm việc tại Chi cục Kiểm lâm, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Lâm học, Lâm sinh, Quản lý tài nguyên rừng.

- 01 Chuyên viên Xây dựng lực lượng (công tác tổ chức bộ máy, nhân sự) làm việc tại Chi cục Kiểm lâm, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Quản trị nhân lực, Quản lý nhà nước (Hành chính), Quản lý công.

- 01 Kế toán viên làm việc tại Chi cục Kiểm lâm, tốt nghiệp đại học trở lên ngành Kế toán.

2. Sở Khoa học và Công nghệ: 02 chỉ tiêu.

- 01 Chuyên viên Hành chính tổng hợp làm việc tại Văn phòng Sở, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Quản lý nhà nước (Hành chính), Khoa học quản lý, Quản lý công.

- 01 Chuyên viên Quản lý khoa học làm việc tại Phòng Quản lý khoa học, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 01 chỉ tiêu.

- 01 Kế toán (phụ trách lĩnh vực đầu tư xây dựng) làm việc tại Văn phòng Sở (Kế hoạch - Tài chính), tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Kế toán, Kiểm toán.

4. Sở Xây dựng: 03 chỉ tiêu.

- 01 Chuyên viên Quản lý hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị (lĩnh vực giao thông) làm việc tại Phòng Hạ tầng - Kỹ thuật, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Kỹ thuật Xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Công nghệ kỹ thuật giao thông.

- 01 Chuyên viên Quản lý hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị (lĩnh vực vực cấp thoát nước) làm việc tại Phòng Hạ tầng - Kỹ thuật, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Kỹ thuật Cấp thoát nước, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng.

- 01 Chuyên viên Quản lý kiến trúc - quy hoạch làm việc tại Phòng Quy hoạch kiến trúc, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Kiến trúc, Quản lý đô thị và công trình, Quy hoạch vùng và đô thị.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 01 chỉ tiêu.

- 01 Chuyên viên Quản lý về văn hóa làm việc tại Phòng Quản lý văn hóa, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Quản lý văn hóa, Văn học, Lịch sử, Ngôn ngữ học, Văn hóa học.

6. Sở Ngoại vụ: 01 chỉ tiêu.

01 Chuyên viên theo dõi công tác biên giới làm việc tại Phòng Quản lý biên giới, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Luật quốc tế, Kinh tế quốc tế, Quan hệ quốc tế, Kinh doanh quốc tế.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư: 03 chỉ tiêu.

- 01 Chuyên viên Quản lý kế hoạch và đầu tư làm việc tại Phòng Khoa giáo văn xã, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Kinh tế, Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển, Kinh tế quốc tế, Kinh tế xây dựng, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Tài chính - Ngân hàng.

- 01 Chuyên viên Quản lý về doanh nghiệp và kinh tế tập thể làm việc tại Phòng Doanh nghiệp kinh tế tập thể và tư nhân, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Kinh tế, Kinh tế đầu tư, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh thương mại, Tài chính - Ngân hàng.

- 01 Chuyên viên Pháp chế làm việc tại Văn phòng Sở, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Luật, Quản lý nhà nước (Hành chính), Quản lý công.

8. Sở Tài chính: 01 chỉ tiêu.

01 Chuyên viên Quản lý Dự án đầu tư (lĩnh vực xây dựng) làm việc tại Phòng Tài chính - Đầu tư, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Kinh tế xây dựng, Quản lý dự án, Quản lý xây dựng.

9. Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh: 01 chỉ tiêu.

- 01 Chuyên viên Quản lý tài nguyên và môi trường (lĩnh vực đất đai) làm việc tại Phòng Quản lý tài nguyên và môi trường, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Quản lý đất đai.

10. UBND huyện Hướng Hóa: 07 chỉ tiêu.

01 Chuyên viên Quản lý về lâm nghiệp làm việc tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Lâm học, Lâm sinh, Quản lý tài nguyên rừng.

- 01 Chuyên viên Quản lý về trồng trọt (bảo vệ thực vật), kiêm quản lý về thủy lợi (đề điều, phòng chống lụt bão) làm việc tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Nông nghiệp, Nông học, Khoa học đất, Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật, Kỹ thuật tài nguyên nước.

- 01 Chuyên viên Quản lý xây dựng làm việc tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Quản lý xây dựng, Kỹ thuật xây dựng, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng.

- 01 Chuyên viên Quản lý văn hóa thông tin cơ sở làm việc tại Phòng Văn hóa và Thông tin, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Báo chí, Quản lý thông tin, Quản lý văn hóa, Văn học, Lịch sử.

- 01 Chuyên viên Quản lý tổ chức - biên chế và hội làm việc tại Phòng Nội vụ, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Quản trị nhân lực, Quản lý nhà nước (Hành chính), Quản lý công, Kinh tế, Kinh tế chính trị, Kinh tế quốc tế, Luật.

- 01 Chuyên viên Quản lý môi trường làm việc tại Phòng Tài nguyên và Môi trường, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Khoa học môi trường, Quản lý tài nguyên và môi trường, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật môi trường.

- 01 Chuyên viên Giải quyết khiếu nại, tố cáo làm việc tại Thanh tra huyện, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Luật, Luật hiến pháp và luật hành chính, Kinh tế, Quản lý nhà nước (Hành chính), Quản lý công.

11. UBND huyện Đakrông: 04 chỉ tiêu.

- 01 Chuyên viên Quản lý về trồng trọt (bảo vệ thực vật) làm việc tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Nông nghiệp, Nông học, Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật.

- 01 Chuyên viên Quản lý giao thông vận tải làm việc tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Công nghệ kỹ thuật giao thông, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Khai thác vận tải, Kinh tế vận tải.

- 01 Chuyên viên Quản lý thông tin - truyền thông làm việc tại Phòng Văn hóa và Thông tin, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Báo chí, Truyền thông đại chúng, Công nghệ truyền thông, Quản lý thông tin, Quản lý Văn hóa, Văn học.

- 01 Chuyên viên Quản lý kế hoạch và đầu tư làm việc tại Phòng Tài chính - Kế hoạch, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Kinh tế, Kinh tế xây dựng, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh thương mại, Tài chính - Ngân hàng.

12. UBND huyện Cam Lộ: 04 chỉ tiêu.

- 01 Chuyên viên Hành chính tổng hợp (theo dõi lĩnh vực Nội chính) làm việc tại Văn phòng HĐND&UBND huyện, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Luật, Quản lý công, Quản lý nhà nước (Hành chính), Kinh tế, Kinh tế chính trị, Kinh tế quốc tế.

- 01 Chuyên viên Quản lý tài nguyên nước, khoáng sản làm việc tại Phòng Tài nguyên và Môi trường, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Khoa học môi trường, Quản lý tài nguyên và môi trường, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật địa chất.

- 01 Chuyên viên Quản lý tài chính - ngân sách làm việc tại Phòng Tài chính - Kế hoạch, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Kinh tế, Kế toán, Kiểm toán, Tài chính - Ngân hàng.

- 01 Chuyên viên Hành chính tư pháp làm việc tại Phòng Tư pháp, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Luật, Luật hiến pháp và luật hành chính.

13. UBND huyện Vĩnh Linh: 01 chỉ tiêu.

- 01 Chuyên viên theo dõi xây dựng nông thôn mới làm việc tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Kinh tế nông nghiệp, Phát triển nông thôn, Khuyến nông.

14. UBND huyện Gio Linh: 01 chỉ tiêu.

- 01 Chuyên viên Quản lý tổ chức - biên chế và hội làm việc tại Phòng Nội vụ, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Quản trị nhân lực, Quản lý nhà nước (Hành chính), Quản lý công, Kinh tế, Kinh tế chính trị, Kinh tế quốc tế, Luật.

15. UBND huyện Triệu Phong: 05 chỉ tiêu.

- 01 Chuyên viên Hành chính tổng hợp (theo dõi lĩnh vực Nội chính) làm việc tại Văn phòng HĐND&UBND huyện, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Luật, Quản lý công, Quản lý nhà nước (Hành chính), Kinh tế, Kinh tế chính trị, Kinh tế quốc tế.

- 01 Chuyên viên Hành chính tổng hợp (theo dõi lĩnh vực Văn hóa - Xã hội) làm việc tại Văn phòng HĐND&UBND huyện, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Luật, Quản lý công, Quản lý nhà nước (Hành chính), Văn học, Lịch sử, Quản lý văn hóa.

- 01 Chuyên viên Hành chính một cửa làm việc tại Văn phòng HĐND&UBND huyện, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Luật, Quản lý công, Quản lý nhà nước (Hành chính), Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin, Kinh tế.

- 01 Chuyên viên Quản lý văn hóa và gia đình, kiêm quản lý thể dục, thể thao và du lịch làm việc tại Phòng Văn hóa và Thông tin, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Quản lý văn hóa, Xã hội học, Gia đình học, Tâm lý học, Văn học, Du lịch, Quản lý thể dục thể thao.

- 01 Chuyên viên Quản lý kế hoạch và đầu tư làm việc tại Phòng Tài chính - Kế hoạch, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Kinh tế, Kinh tế xây dựng, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh thương mại, Tài chính - Ngân hàng.

16. UBND thị xã Quảng Trị: 01 chỉ tiêu.

01 Chuyên viên Quản lý hạ tầng và phát triển đô thị làm việc tại Phòng Quản lý đô thị, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Quản lý đô thị và công trình, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Kỹ thuật xây dựng, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Công nghệ kỹ thuật giao thông, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.

17. UBND huyện đảo Cồn Cỏ: 02 chỉ tiêu.

- 01 Chuyên viên Quản lý văn hóa thông tin cơ sở làm việc tại Phòng Kinh tế - Xã hội, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Báo chí, Quản lý thông tin, Quản lý văn hóa, Văn học, Lịch sử.

- 01 Chuyên viên Hành chính tư pháp kiêm hành chính tổng hợp làm việc tại Văn phòng HĐND&UBND huyện, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Luật, Luật hiến pháp và luật hành chính.

II. Điều kiện, tiêu chuẩn, đối tượng và phương thức tuyển dụng

1. Điều kiện chung:

a. Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức thực hiện theo quy định tại Điều 36 Luật Cán bộ, công chức năm 2008, cụ thể như sau:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.

- Đủ 18 tuổi trở lên.

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng.

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng. Trong đó:

+ Về trình độ chuyên môn: Có trình độ chuyên môn, ngành đào tạo đảm bảo quy định tại Mục I Thông báo này. Đối với văn bằng được đào tạo ở nước ngoài phải được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận (trừ các trường hợp tốt nghiệp thuộc diện được cấp học bổng toàn phần hoặc bán phần, gồm: học bổng từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước theo các đề án, dự án được Chính phủ phê duyệt; học bổng theo các Hiệp định, Thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế; các học bổng khác do Chính phủ nước ngoài, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, các tổ chức, cá nhân nước ngoài tài trợ, các trường đại học nước ngoài tài trợ).

+ Đối với trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh): Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (Quyết định số 177/QĐ-TCBT ngày 30/01/1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) hoặc chứng chỉ tương đương (chứng chỉ A2 theo khung tham chiếu chung Châu Âu).

+ Đối với trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (Tin học văn phòng).

b. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

- Không đảm bảo các điều kiện nêu trên.

- Không cư trú tại Việt Nam.

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, giáo dưỡng.

2. Người đăng ký dự tuyển đáp ứng các điều kiện chung nêu trên và phải thuộc các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ. Cụ thể như sau:

2.1. Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc các năm học của bậc đại học, từ đủ 16 tuổi đến 30 tuổi tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau đây:

a) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc Bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ) trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông;

b) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học;

c) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi Ô-lim-pích thuộc một trong các môn toán, vật lý, hóa học, cơ học, tin học hoặc các chuyên ngành khác trong thời gian học ở bậc đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

2.2. Người có trình độ thạc sĩ từ đủ 16 tuổi đến 30 tuổi tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau đây:

a) Đạt tiêu chuẩn quy định tại điểm a hoặc điểm b hoặc điểm c khoản 2.1 Mục II Thông báo này;

b) Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên và có chuyên ngành đào tạo sau đại học cùng ngành đào tạo ở bậc đại học.

2.3. Người có trình độ tiến sĩ dưới 35 tuổi tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quy định tại điểm a và điểm b khoản 2.2 Mục II Thông báo này.

3. Phương thức tuyển dụng:

a. Người đăng ký dự tuyển đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, khoản 2 Mục II Thông báo này được tuyển dụng thông qua xét tuyển.

b. Nội dung xét tuyển:

- Xét kết quả học tập và nghiên cứu (nếu có) của người dự tuyển theo các tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 Mục II Thông báo này.

- Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

III. Phiếu đăng ký dự tuyển, thời gian, địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, lệ phí dự tuyển; thời gian, địa điểm tổ chức, tài liệu ôn tập

1. Phiếu đăng ký dự tuyển:

1.1. Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu tại Phụ lục kèm theo Thông báo này.

1.2. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí, khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển và chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung kê khai trong Phiếu. Trường hợp thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí trở lên, khai không đúng sự thật sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi hoặc bị hủy kết quả tuyển dụng.

2. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng (tính đến 17h00 ngày 28/02/2020).

3. Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển và lệ phí dự tuyển:

Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển và lệ phí dự tuyển (500.000 đồng/thí sinh) trực tuyến (theo hướng dẫn tại website của Sở Nội vụ: noivuquangtri.gov.vn).

4. Thời gian, địa điểm tổ chức, tài liệu ôn tập: Do Hội đồng tuyển dụng của tỉnh quyết định và thông báo cụ thể trên website của Sở Nội vụ: noivuquangtri.gov.vn sau khi tiếp nhận và tổng hợp Phiếu đăng ký dự tuyển.

Thông báo này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh (tại địa chỉ http://www.quangtri.gov.vn), Báo Quảng Trị (báo in và báo điện tử http://www.baoquangtri.vn), Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và niêm yết tại trụ sở UBND tỉnh, Sở Nội vụ; trụ sở các địa phương, cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng.

Sở Nội vụ thông báo tuyển dụng công chức vào làm việc tại các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Quảng Trị theo chính sách thu hút, tạo nguồn từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ để những người có điều kiện, tiêu chuẩn tham gia dự tuyển.

Nguồn tin: baoquangtri.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc