Ôn thi công chức
Ôn thi công chức Tổng hợp đề thi môn kiến thức chung, kiến thức chuyên ngành, anh văn, tin học ôn thi công chức trực tuyến
Ôn thi công chức

UBND huyện Bạch Long Vĩ, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2019

Thứ bảy - 08/06/2019 22:04
UBND huyện Bạch Long Vĩ, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2019

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định hiện hành của pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 07/01/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc phân bổ biên chế công chức hành chính, số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thành phố năm 2019; Thông báo số 24/TB-SNV ngày 10/01/2019 của Sở Nội vụ thành phố, thông báo biên chế công chức hành chính, số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019 của UBND huyện Bạch Long Vĩ;

Căn cứ cơ cấu viên chức hiện có và nhu cầu tuyển dụng viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, Ủy ban nhân dân huyện Bạch Long Vĩ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019, cụ thể như sau:

I. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

Theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức, cụ thể như sau:

1. Những người có đủ điều kiện sau đây được tham gia dự tuyển

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên.

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (nếu có);

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. SỐ LƯỢNG, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG CỤ THỂ TỪNG ĐƠN VỊ

1. Đài Phát thanh huyện

Số lượng: 02 người, cụ thể:

– Vị trí phát thanh viên: 01 người, yêu cấu có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành kỹ thuật điện tử – phát thanh truyền hình;

– Vị trí quản lý, vận hành kỹ thuật hệ thống kỹ thuật: 01 người, yêu cầu có bằng tốt nghiệp kỹ sư ngành kỹ thuật điện tử truyền thông – kỹ thuật phát thành truyền hình.

2. Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao huyện

Số lượng: 02 người, cụ thể:

– Vị trí thông tin, tuyên truyền, cổ động, thư viện: 01 người, yêu cầu có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành xã hội học;

– Vị trí văn hóa cơ sở: 01 người, yêu cầu có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành văn hóa du lịch.

3. Ban quản lý cảng và khu neo đậu tầu Bạch Long Vĩ

Số lượng: 09 người, cụ thể:

– Vị trí hành chính, tổng hợp: 02 người, yêu cầu có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Luật.

– Vị trí quản lý bến bãi, hàng hóa qua cảng kiêm thủ kho, thủ quỹ: 01 người, yêu cầu có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kế toán.

– Vị trí huy động, quản lý nguồn vốn phục vụ các hoạt động kinh doanh dịch vụ: 01 người, yêu cầu có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

– Vị trí khai thác, phát triển các dịch vụ du lịch: 02 người, yêu cầu có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành khoa học Địa lý hoặc Xã hội học.

– Vị trí quản lý bốc xếp, chuyên trở hàng hóa: 01 người, yêu cầu có bằng tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin, Tin học

– Vị trí quản lý, khai thác các dịch vụ xăng dầu, nước ngọt: 01 người, yêu cầu có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán.

– Vị trí quản lý, vận hành hệ thống điện chiếu sáng, điện kinh doanh dịch vụ khu vực âu cảng: 01 người, yêu cầu có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành điện.

4. Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Bạch Long Vĩ

Số lượng: 01 người, cụ thể: Làm công tác Kế toán kiêm Văn thư: yêu cầu có trình độ tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành tài chính.

(Ghi chú: các điều kiện tiêu chuẩn về ngoại ngữ, tin học theo các quy định hiện hành của pháp luật).

III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TUYỂN DỤNG VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC

1. Hình thức tuyển dụng:Xét tuyển

2. Nội dung xét tuyển

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng như sau:

* Vòng 1:

– Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

* Vòng 2:

– Phỏng vấn để kiểm tra năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

– Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

– Thời gian chuẩn bị và trả lời phỏng vấn của mỗi thí sinh không quá 30 phút.

– Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

3. Thời gian dự kiến và địa điểm xét tuyển

– Thời gian:

+ Vòng 1: Dự kiến từ ngày 07/7/2019 đến 10/7/2019 kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người đăng ký dự tuyển;

+ Vòng 2: Dự kiến từ ngày 11/7/2019 đến 16/7/2019 phỏng vấn để kiểm tra năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển

– Địa điểm: Hội trường UBND huyện Bạch Long Vĩ.

4. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên.

– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP và Nghị định 161/2018/NĐ-CP (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

– Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 theo quy định.

– Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

IV. THỜI HẠN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:Từ ngày 06/6/2019 đến ngày 06/7/2019.

2. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/ND-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả – Văn phòng HĐND-UBND huyện Bạch Long Vĩ, địa chỉ huyện Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng, hoặc gửi theo đường bưu chính về địa chỉ nêu trên.

Người tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Ông Vũ Trọng Bách, nhân viên Văn phòng HĐND-UBND huyện. Số điện thoại: 02253.889.509 (trong giờ làm việc).

VI. LỆ PHÍ DỰ TUYỂN:Theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Ghi chú

–  Thông báo này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của UBND huyện Bạch Long Vĩ, niêm yết tại trụ sở UBND huyện, đăng tải ngắn gọn trên Báo Hải Phòng;

–  Nếu có vấn đề gì chưa rõ, các cá nhân có nhu cầu liên hệ với cơ quan tuyển dụng viên chức huyện Bạch Long Vĩ – số điện thoại 02253.889.509 (trong giờ làm việc).

Nguồn tin: Cổng thông tin điện tử Thành phố Hải Phòng

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc